Leverings voorwaarden

UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RF HAMDESIGN.

1. Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van produkten door RF HAMDESIGN ('verkoper'). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij uitdrukkelijk door een Klant anders schriftelijk wordt overeengekomen met een directeur van Verkoper.

2. Bestellingen
Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon of via internet mail. Verkoper stuurt altijd een orderbevestigingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van Verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur van de prijslijst.

3. Prijs
Allle prijzen die zijn vermeld zijn inclusief 21% BTW, tijnzij anders aangegeven.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Leveringen worden geleverd na betaling vooraf.
4.2. Indien levering met factuur, dienen alle leveringen met een factuuradres in Nederland te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij leveringen aan het buitenland is altijd betaling vooraf vereist.
4.3. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van tenminste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
4.4. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

5. Levering
Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.

6. Eigendomsvoorbehoud
De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de Produkten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de Klant evenmin gerechtigd om de produkten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren danwel uit haar macht te brengen.
De Klant zal Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Produkten zolang deze eigendom van Verkoper zijn. De Klant zal de Produkten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6. vallen zorgvuldig en duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Produkten van Verkoper bewaren.

7. Produktinformatie
De informatie in de prijslijst en web-site zijn slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde produkten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).

8. Garantie
Indien binnen één jaar na factuurdatum het verkochte Produkt naar het oordeel van Verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van Verkoper, het Produkt kosteloos worden gerepareerd, vervangen danwel worden gecrediteerd, deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Produkten, de beoordeling en uitspraak tbv verkeerd of onoordeelkundig gebruik ligt na onderzoek bij de verkoper en hier kan verder niet over worden gecorrespondeerd.
De Koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de Verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

9. (Terug)zending van Produkten
a.) De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Produkten, ook niet indien de vervoerder door Verkoper is gekozen.
b.) De Klant wordt geacht de Produkten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
c.) De Klant heeft 14 dagen vanaf de datum van levering om toestemming te vragen voor terugzending van Produkten zie voor meer info in d.).
d.) Het product moet in onbeschadigde, niet beschreven, niet uitgepakt uit orginele verpakking en orgineel verpakt zijn zoals geleverd, tevens moet het product compleet zijn, niet gebruikt en onbeschadigd zijn, ook vinger afdrukken op displays, behuizing, gekrult / beschadigde aansluitsnoeren, krassen op connectors, gebruikers sporen op meegelerde accessoires zoals microfoon, adapter enz enz wordt gezien als "gebruikt". Na eventueel retourzenden wordt de vergoeding door de verkoper zelf vastgesteld, maar is max 50% v/d aankoopprijs indien er sprake is van een "gebruikt" product zoals vermeld in d.)
e.) De terugzend reden hoeft niet worden vermeld. Terugzendingen dienen altijd plaats te vinden naar het onderstaande adres. Voorafgaand aan een retourzending dient de Klant een retournummer bij Verkoper aan te vragen (RAMA).
Verzendkosten van een retourzending zijn ten alle tijde ten koste van de koper, lees klant of opdrachtgever of wederverkoper of afnemer. (Samengevat; Klant heeft dus na aflevering 14 dagen de tijd om RF HAMDESIGN B.V. in te lichten dat hij van de koop af ziet mits het product in conditie welke is welke in d.) staat beschreven. Hij kan dit doen door een email te sturen met alle gegevens, let wel, opmerkingen in punt d.) dienen ten alle tijde te worden gerespecteerd en zijn leidend)

10. Exonoratie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Produkten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van Verkoper.


RF HAMDESIGN B.V.
Gauke Boelensstraat 108
9203 RS DRACHTEN
The Netherlands


BTW nummer: NL854974623B01
KvK: 62830007

WhatsApp:......


RF HAMDESIGN and Whatsapp:

WhatsApp: +31 650 882 889
(NO TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS ! )

Important: before contacting us:
Only during business hours, only in english or Dutch, only for sales matters. For technical questions, technical support matters please contact us by E-Mail, see our contact RF HAMDESIGN page.

Please allow a delay of 15 minutes for the first reply.

This WhatsApp is only for TEXT / No Phone call / No Video

PRICE LIST

Select your language

Terms of Payment Payment Through PayPal Contact Terms / Disclaimer Leverings voorwaarden

(C) RF HAMDESIGN 2023